جام بز متحرکپنج هزار سال پیش در «شهر سوخته»، هنرمند نقاش ایرانی، روی یک جام سفالین طرحی از یک «بز» را ترسیم کرد. او در نظر داشت که نقش بز را در اطراف دهانه جام تکرار کند، اما وقتی شروع به کار کرد، توانست در پنج حرکت، بزی را طراحی کند که به سمت درختی حرکت کرده و از برگ آن تغذیه می‌کند. این اولین باری بود که در جهان، «تصویر متحرک»، یا انیمیشن پا به عرصه حیات گذاشت.

این جام در سال 1983 هنگام کاوش گروهی از باستانشناسان ایتالیایی در گوری بدست آمد. باستان شناسان پس از بررسی این سفالینه دریافتند که نقش روی آن برخلاف دیگر آثار بدست آمده از شهر سوخته تکراری هدفمند دارد بگونه ای که پس از پنج حرکت جهش بز بطرف درخت و تغذیه بز از برگهای آنرا نشان می دهد.
از این جام برای نوشیدن استفاده می‌شده است. ارتفاع این جام 10سانتی‌متر و دهانه آن 8 سانتی متر قطر دارد و روی یک پای استوار شده است.
تاکنون در دوره های پیش از تاریخی چنین تصاویری دیده نشده و ما برای اولین بار با این تصویر در شهر سوخته برخورد کرده ایم. در بسیاری از ظروف اشکالی را می بینیم که تنها تکرار شده اند اما حرکتی در آنها دیده نمی شود. اما تحقیقات نشان داده است که این نقش، قدیمی ترین ایده مردمان باستان برای ارائه تصویر متحرک و به تعبیر امروزی انیمیشن است. بنا به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی ایران باستان شناسان با نزدیک کردن این تصاویر به یکدیگر موفق شدند نمونه ای از یک تصویر متحرک را در قالب یک فیلم ۲۰ ثانیه ای به دست آورند.
شهر سوخته
شهرسوخته با 150 هکتار وسعت در 55 کیلومترى زابل درحاشیه جاده زابل -زاهدان واقع شده است و با قدمت پنجهزار ساله یکی از شگفتی های تاریخ ایران و بهشت باستان شناسان نامیده می شود.
کاوش در این شهر باستانى از سال 1346 هجرى شمسى، توسط هیأت باستان شناسى از کشور ایتالیا به سرپرستى« مورتیسیو توزى » آغاز شد و از سال 1353 تاکنون به سرپرستى دکتر «منصور سجادى» ادامه یافته است.
سال هاى گذشته هفت فصل کاوش در این شهر باستانى متعلق به سه هزارو 200 سال قبل ازمیلاد توسط باستان شناسان ومحققانى از ایران وایتالیا انجام شده است.
براساس آثار موجود ومکشوفه باستانى ، سرزمین سیستان و بخصوص شهر سوخته از گذشته هاى دور داراى تمدن فرهنگى بسیار شکوفا بوده است.