انیمیشن از نگاه گلپایگانی


نگاه علیرضا گلپایگانی به انیمیشن ایران و جهان

» هفته چهارم مرداد 96 :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٦
» هفته سوم مرداد 96 :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٦
» هفته دوم مرداد 96 :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٦
» هفته اول مرداد 96 :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» هفته چهارم تیرماه 96 :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٦
» هفته اول تیرماه 96 :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٦
» هفته چهارم اردیبهشت 96 :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٦
» هفته سوم اردیبهشت 96 :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦
» هفته اول اردیبهشت 96 :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
» هفته چهارم فروردین 96 :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٦
» هفته اول فروردین 96 :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٦
» هفته چهارم اسفند 95 :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٥
» هفته چهارم بهمن 95 :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٥
» هفته سوم بهمن 95 :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٥
» هفته اول بهمن 95 :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥
» هفته چهارم دی ماه 95 :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
» هفته دوم دی ماه 95 :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥
» هفته اول دی ماه 95 :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳٩٥
» هفته چهارم آذر 95 :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥
» هفته سوم آذر ماه 95 :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥
» هفته دوم آذر ماه 95 :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥
» هفته اول آذر ماه 95 :: شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥
» هفته سوم آبان 95 :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٥
» هفته دوم ابان 95 :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥
» هفته اول آبان 95 :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥
» هفته چهارم مهر 95 :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» هفته دوم مهر ماه 95 :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥
» هفته اول مهر ماه 95 :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳٩٥
» هفته چهارم شهریور 95 :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» هفته سوم شهریور 95 :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥
» هفته دوم شهریور95 :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٥
» هفته اول شهریور 95 :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥
» هفته چهارم مرداد 95 :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
» هفته سوم مرداد 95 :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» هفته سوم تیرماه 95 :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» هفته دوم تیرماه 95 :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥
» هفته اول تیرماه 95 :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥
» هفته چهارم خرداد 95 :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥
» هفته سوم خرداد 95 :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
» هفته دوم خرداد 95 :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٥
» هفته اول خرداد 95 :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» هفته چهارم اردیبهشت 95 :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هفته سوم اردیبهشت 95 :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هفته دوم اردیبهشت 95 :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هفته سوم فروردین 95 :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٥
» هفته اول فروردین 95 :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
» هفته چهارم اسفند 94 :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» هفته سوم اسفند 94 :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٤
» هفته دوم اسفند 94 :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤
» هفته چهارم بهمن 94 :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٤
» هفته سوم بهمن 94 :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤
» هفته دوم بهمن 94 :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» هفته اول بهمن 94 :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤
» هفته سوم دی ماه 94 :: شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤
» هفته دوم دی ماه 94 :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤
» هفته چهارم آذر 94 :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» هفته سوم آذر 94 :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤
» هفته دوم آذر 94 :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» هفته اول آذر 94 :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» هفته چهارم آبان 94 :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٤
» هفته دوم آبان 94 :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» هفته سوم مهر ماه 94 :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤
» هفته اول مهرماه 94 :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤
» هفته چهارم شهریور 94 :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
» هفته دوم شهریور 94 :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» هفته دوم مرداد 94 :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤
» هفته اول مرداد 94 :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» هفته سوم تیر ماه 94 :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» هفته دوم تیرماه 94 :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» هفته اول تیرماه 94 :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» هفته دوم خرداد 94 :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
» هفته اول خرداد 94 :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤
» هفته سوم اردیبهشت 94 :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هفته اول فروردین 94 :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» هفته چهارم اسفند93 :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» هفته دوم اسفند 93 :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» هفته اول اسفند 93 :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳
» هفته سوم بهمن 93 :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» هفته دوم بهمن 93 :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۳
» هفته چهارم دی ماه 93 :: شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
» هفته سوم دی ماه 93 :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» هفته دوم دی ماه 93 :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» هفته اول دی ماه 93 :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» هفته سوم آذر 93 :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» هفته سوم آذر ماه 9 :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» هفته دوم آذر 93 :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳
» هفته اول آذر 93 :: چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳
» هفته چهارم ابان 93 :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» هفته سوم آبان 93 :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» هفته دوم آبان 93 :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» هفته چهارم مهرماه 93 :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» هفته سوم مهرماه 93 :: چهارشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۳
» هفته اول مهرماه 93 :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» هفته چهارم شهریور 93 :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» هفته سوم شهریور 93 :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» هفته دوم شهریور 93 :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» هفته اول شهریور93 :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» هفته چهارم مرداد 93 :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» هفته سوم مرداد 93 :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» هفته دوم مرداد سال 93 :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» هفته اول مرداد 93 :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» هفته چهارم تیر ماه 93 :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» هفته سوم تیرماه 93 :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» هفته دوم تیرماه 1393 :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» هفته اول تیر ماه 93 :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» هفته چهارم خرداد ماه 93 :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳
» هفته سوم خرداد 93 :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» هفته دوم خرداد 93 :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» هفته اول خرداد 93 :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» هفته چهارم اردیبهشت 93 :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هفته سوم اردیبهشت 93 :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هفته دوم اردیبهشت 93 :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هفته اول اردیبهشت 93 :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هفته سوم فروردین 93 :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» هفته دوم فروردین ماه 1393 :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» هفته اول فروردین ماه سال1393 :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» هفته آخر سال 92 :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
» هفته سوم اسفند92 :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» هفته دوم اسفند 1392 :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢
» هفته اول اسفند 92 :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» هفته چهارم بهمن 92 :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» هفته سوم بهمن 92 :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» هفته دوم بهمن 92 :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» هفته اول بهمن 1392 :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» هفته چهارم دی ماه 1392 :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٢
» هفته سوم دی ماه 1392 :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
» هفته دوم دی ماه 92 :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» هفته اول دی ماه 1392 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» هفته چهارم آذر ماه 92 :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» هفته سوم آذر 92 :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» هفته دوم آذر ماه 92 :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» هفته اول آذر 92 :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» هفته چهارم آبان 92 :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٢
» هفته سوم آبان 92 :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» هفته دوم آبان 92 :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» هفته اول آبان 92 :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» هفته چهارم مهر 92 :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» هفته سوم مهر ماه 92 :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» هفته دوم مهرماه 92 :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» هفته اول مهرماه 92 :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» هفته چهارم شهریور 92 :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» هفته سوم شهریور 92 :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» هفته دوم شهریور 92 :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٢
» هفته اول شهریور 92 :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» هفته چهارم مرداد۹۲ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» هفته سوم مرداد 92 :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» هفته دوم مرداد ۹۲ :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٢
» هفته اول مرداد 1392 :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» هفته چهارم تیرماه 92 :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» هفته سوم تیر ماه 92 :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» هفته دوم تیر ماه 92 :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» هفته اول تیرماه 1392 :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» هفته چهارم خرداد 92 :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» هفته سوم خرداد 92 :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» هفته دوم خرداد 92 :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» هفته اول خرداد92 :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» هفته چهارم اردیبهشت 92 :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هفته سوم اردیبهشت 92 :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هفته دوم اردیبهشت 92 :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هفته اول اردیبهشت 92 :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هفته چهارم فروردین 92 :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» هفته سوم فروردین 92 :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» هفته دوم فروردین 92 :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» هفته اول فروردین سال 1392 :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» هفته آخر سال 91 :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» هفته سوم اسفند 91 :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» هشتمین دوره جشنواره پویانمایی تهران 1391 :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» هفته دوم اسفند 91 :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» هفته اول اسفند 91 :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» هفته چهارم بهمن 91 :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» هفته سوم بهمن 91 :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» هفته دوم بهمن 91 :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» هفته اول بهمن 91 :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» هفته چهارم دی ماه 91 :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» هفته سوم دی ماه 91 :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» هفته دوم دی ماه 91 :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳٩۱
» هفته اول دی ماه 91 :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» هفته چهارم آذر 91 :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» هفته سوم آذر 91 :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» هفته دوم آذر 91 :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» هفته اول آذر 91 :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» هفته چهارم آبان 91 :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» هفته سوم آبان 91 :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» هفته دوم آبان 91 :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» روز جهانی انیمیشن 91 :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» هفته اول آبان 1391 :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» هفته چهارم مهر 91 :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» هفته سوم مهرماه 91 :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» هفته دوم مهرماه 91 :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» هفته اول مهرماه 91 :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» هفته چهارم شهریور91 :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» هفته سوم شهریور91 :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» هفته دوم شهریور 91 :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» هفته اول شهریور 91 :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» هفته چهارم مرداد 91 :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» هفته سوم مرداد 91 :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» هفته دوم مرداد 90 :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» .هفته اول مرداد 91 :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» هفته چهارم تیر ماه 91 :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» هفته سوم تیرماه 91 :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» هفته دوم تیرماه 91 :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» هفته اول تیر ماه 91 :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» هفته چهارم خرداد 91 :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» " آقای مهربان " پخش نشد ! :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» هفته سوم خرداد 91 :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» پخش آقای مهربان :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» هفته دوم خرداد 91 :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» هفته اول خرداد 91 :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رونمایی آقای مهربان :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هفته چهارم اردیبهشت 91 :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هفته سوم اردیبهشت 91 :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هفته دوم اردیبهشت 91 :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هفته اول اردیبهشت 91 :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هفته سوم و چهارم فروردین 91 :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» هفته دوم فروردین 91 :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» سال 1391 :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» هفته آخر سال 90 :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» هفته سوم اسفند 90 :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» هفته دوم اسفند 90 :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» هفته اول اسفند 90 :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» هفته چهارم بهمن 90 :: شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠
» اسفندیار احمدیه_ 20 بهمن 90 :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» هفته سوم بهمن 90 :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» هفته دوم بهمن 90 :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» هفته اول بهمن 90 :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» هشتمین سالگرد وبلاگ golpaart :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» هفته چهارم دی ماه 90 :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
» هفته سوم دی ماه 90 :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» هفته دوم دی ماه 90 :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» هفته اول دی ماه 90 :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» آقای مهربان به اتمام رسید :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» هفته چهارم آذر ماه 90 :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» هفته سوم آذر 90 :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» هفته دوم آذر 90 :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» هفته اول آذر ماه 90 :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» هفته چهارم آبان 90 :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» هفته سوم آبان 90 :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» هفته دوم آبان 90 :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» هفته اول آبان 90 :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» هفته چهارم مهر 90 :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» هفته سوم مهر 90 :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» هفته دوم مهر 90 :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» هفته اول مهر 90 :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» هفته چهارم شهریور 90 :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» هفته سوم شهریور 90 :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» هفته دوم شهریور 90 :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» هفته اول شهریور 90 :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» هفته چهارم مرداد 90 :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
» هفته سوم مرداد 90 :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» هفته دوم مرداد90 :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
» هفته اول مرداد 90 :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» هفته چهارم تیرماه 90 :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» هفته سوم تیر ماه 90 :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» هفته دوم تیر ماه 90 :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» هفته اول تیر ماه 90 :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» هفته چهارم خرداد 90 :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
» هفته سوم خرداد 90 :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» هفته دوم خرداد 90 :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» هفته اول خرداد 90 :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» هفته چهارم اردیبهشت 90 :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هفته سوم اردیبهشت 90 :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هفته دوم اردیبهشت 90 :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هفته اول اردیبهشت 90 :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» هفته چهارم فروردین 90 :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» هفته سوم فروردین 90 :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» هفته دوم فروردین 90 :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» هفته اول فروردین 90 :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» عیدانه 90 :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» هفته چهارم اسفند 89-سال نو مبارک :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» هفته سوم اسفند 89 :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» هفته دوم اسفند 89 :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» هفته اول اسفند 89 :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» هفته چهارم بهمن 89 :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» هفته سوم بهمن 89 :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» هفته دوم بهمن 89 :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» هفته اول بهمن 89 :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» هفته چهارم دی 89 :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» هفته سوم دی 89 :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» هفته دوم دی 89 :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» هفته اول دی 89 :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» هفته چهارم آذر 89 :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» هفته سوم آذر 89 - 2 :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» هفته سوم آذر89 :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» هفته دوم آذر 89 :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» هفته اول آذر 89 :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
» هفته اول آذر 89 :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
» هفته چهارم آبان ماه 89 :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» هفته سوم آبان 89 :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» هفته دوم آبان 89 :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» هفته اول آبان 89 :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» هفته چهارم مهر 89 :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» هفته سوم مهر 89 :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» هفته دوم مهر 89 :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» هفته اول مهر ماه 1389 :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩
» هفته چهارم شهریور 89 :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» هفته سوم شهریور 89 :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» هفته دوم شهریور 89 :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» هفته اول شهریور 89 :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» هفته چهارم مرداد 89 :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» هفته سوم مرداد 89 :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» هفته دوم مرداد 89 :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» هفته اول مرداد 89 :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» هفته چهارم نیر ماه 89 :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩
» آدرس جدید :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
» هفته سوم تیر ماه 89- http://golpaart.irananimators.ir/لطفا به آدرس جدید بروید :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» هفته دوم تیر ماه 89 :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
» هفته اول تیر ماه89 :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» هفته چهارم خرداد 89 :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» هفته سوم خرداد 89 :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» هفته دوم خرداد 89 :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» هفته اول خرداد 89 :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفته چهارم اردیبهشت 89 :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفته سوم اردیبهشت 89 :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفته دوم اردیبشت 89 :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفته اول اردیبهشت 1389 :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفته چهارم فروردین 89 :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» هفته سوم فروردین 89 :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» هفته دوم فروردین 89 :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» .هفته اول فروردین 89 :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» آخرین هفته سال 88- سال نو خواهد شد :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸
» میلاد نور :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» golpaart@yahoo.com :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» 8یاد...داشت- ایمیل جدیدمن: golpaart@yahoo.com :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» یادداشک -انیشتین - فیلسوف -انیمیشن سازی آنلاین _دانشگاه :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» یاددددددداشت :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» خبرنامه خبرنامه خبرنامه- دشت اول :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» یاداداشت.عربانی-شورای صبا-فرد مقدم-یک اشتباه کوچولو- پیلبان- صبای قدیم ... :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» یادددداشت - فکر بکر -فواد فرید زاده -پارازیت - :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
» پیر شدم!-یادداشت سوم -انیمیشنهای صبا -جشنواره فرامنتی - :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» رونمایی قلب سیمرغ -پایان نامه ها -یادداشت دوم- خانه کامپیوتر گرافیک -سال 2010 :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» یا حسین ...-یادداشت !-چگونه وارد استودیو دیسنی شدم :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» کامپوزیت پهلوانان - ده فرمان -تنزهای انیمیشنی -سلامت باشیم -انیمیشنی فکر کنیم- :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» لغو دوره آموزش انیمیشن سه بعدی -هری پاتر ایرانی -دانشگاه علمی کاربردی- نکته :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» ویا علی مدد- شواری انیمیشن -انجمن علمی انیمیشن- پنجمین جشنواره رویش- انیمیشن فجر :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» انیمه استودیو - همایش انیمیشن -شجاعان -حمید بهرامی و کمیک استریپ -بهروز روزبه :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» دیدار -شجاعان به پیش ! -کوتاهترین - اوس محسن- دانشمندان بزرگ- قلب سیمرغ -نکته :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» تولید انیمیشن ایرانی-وبلاگ جدید علیدوستی-هفت اصل خلاقانه جان لستر-درسهای مدیریت :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸
» سمینار سهیل دانش اشراقی -در انیمیشن کم از دنیا نیستیم-پارازیت -مرد کور :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» آیا می دانستید ! :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» جشنواره هنرهای دیجیتال- نمایشگاه فرزاد گلپایگانی -طراحی شخصیت بازی- :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» تولیدات بهتر انیمیشن- داورایرانی انیمیشن چینی-یک ایرانی در پیکسار :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸
» عید فطر مبارک - پایان نامه ها :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» حرمت یک مترجم انیمیشنی - بازگشت دکتر شکیب -یا علی مدد -جشنواره انیمیشن استرالیا :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
» از حرف تاعمل- پست و بلندهای فانتزی -سیاهچالهای پیشرفت انیمیشن ایران-دوستانه تر :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» صبای جدید - مصاحبه ارگانی با خبرنگاران- فراخوان جشنواره هنرهای دیجیتال :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸
» مراسم اختتامیه و اهدا جوایز اولین دوره مسابقات وکوم- نمایشگاه مجسمه ها-پرفروشتر :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» چگونه در پیکسار استخدام شویم !- داوری بخش هنرهای دیجیتال :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» مراسم اختتامیه و اهدا جوایز اولین دوره مسابقات wacom- انیمیشن حضرت علی (ع)-سوال :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» روز پدر :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» هفته سوم خرداد 88 :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» هفته دوم خرداد 88 :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» هفته اول خرداد 88 :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» هفته چهارم اردیبهشت 88 :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هفته چهارم اردیبهشت 88 :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هفته سوم اردیبهشت :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هفته دوم اردیبهشت 88 :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هفته اول اردیبهشت 88 :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» هفته چهارم فروردین 88 :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» هفته سوم فروردین 88 :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» هفته دوم فروردین 88 :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» هفته اول فروردین 88 :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
» هفته آخر اسفند87 - سال نو مبارک :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» هفته سوم اسفند 87 :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» آلبوم جشنواره اختتامیه 15اسفند87 :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» آلبوم جشواره ششم :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» هفته دوم اسفند :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» هفته اول اسفند 87-پهلوانان در پویانمایی مستند انیمیشن- فیلمی از باقری و کشمیری - :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧
» هفته چهارم بهمن 87 :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» هفته سوم بهمن :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» هفته دوم بهمن 87 :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» هفته اول بهمن 87 :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» هفته چهارم دی ماه 87- :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» هفته سوم دی 87- یا حسین-انیمیشن صحرای کربلا-به مناسبت روز جهانی انیمیشن-سال ٢٠٠٩ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» هفته دوم دی 87- کشن فلاح بجای دهقانپور-مهران مدیری در تهران 1500- نمایش انیمیشن :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» هفته اول دی ماه 87 :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» هفته چهارم آذر 87 :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» هفته سوم آذر 87- شرکت انیمیشن اشراق -عکسها خود سخن میگویند- :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» هفته دوم آذز 87 :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» هفته اول آذر 87 :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» هفته چهارم آبان :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» هفته سوم آبان 87 :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
» هفته دوم آبان 87-بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران- نمایشگاه بازی ها :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» هفته اول آبان 87- جشنواره فیلمهای کمدی گل آقا - :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» هفته چهارم مهر 87-جشنواره فیلمکوتاه - دانشجوی ممتاز دوره- پخش فیلم وال ای :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» هفته سوم مهر ماه 87-جشنواره فیلمهای انسان دوستانه- فیلم برای جشنواره-یک داستان - :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» هفته دوم مهر 87- عید فطر مبارک :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» هفته اول مهر 87- کلاسها شروع شد :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
» هفته چهارم شهریور 87- گلپایگانی و جشنواره رویش-0 بذر افشان و پایان نامه اش :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» هفته سوم شهریور 87- پایان نامه ها-فتو خلیل زاده-طرح های پوریاشمس - یکی دو نکته ا :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
» هفته دوم شهریور 87- ماه رمضان - گروه انیمیشن فرهنگستان هنر- صدای شاهد پهلوانان- :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» هفته اول شهریور 87- جشنواره خانه سینما (‌انیمیشن )‌- کانون متخصصین هنرهای دیجیتا :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» هفته چهارم مرداد 87- عیدتان مبارک- رصد ماه گرفتگی -کار خانم بنکدار-درموسسه ی آم :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» هفته سوم مرداد 87- برگزاری آموزش ساخت تئاتر اشورین -نمایش فیلمهای انیمیشن-فیل ک :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» هفته دوم مرداد 87- صبا و آینده - دانشمندان ایرانی- :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» هفته اول مرداد 87 :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» هفته چهارم تیر ماه 1387 - یا علی -درگذشت خسروشکیبایی -پهلوانان در سینماآزادی -عن :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» هفته سوم تیر ماه 87- موفقیت پهلوانان -سینمای پویانمایی ایران -موفقی :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» هفته دوم تیر ماه 87 :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» هفته اول تیرماه سال 87 :: شنبه ۸ تیر ۱۳۸٧
» هفته آخر خرداد 87 :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» هفته چهارم خرداد 87 :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
» هفته سوم خرداد87-تهران 1500-تقدیر نامه همایش-یک خاطره از پوردیلمی- :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» هفته دوم خرداد87 :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» هفته اول خرداد87 :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» هفته چهارم اردیبهشت 87 :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هفته سوم اردیبهشت 87 :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هفته دوم اردیبهشت 87 :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هفته اول اردیبهشت1387 :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» هفته سوم فروردین 87 :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» هفته دوم فرودین 87 :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» هفته اول فرودین 87 :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧
» هفته سوم اسفند86 :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» هفته دوم اسفند 86 :: پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦
» هفته اول اسفند 86 :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» هفته چهارم بهمن 86 :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
» هفته سوم بهمن 86 :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» هفته دوم بهمن ۸۶ :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
» هفته اول بهمن ۸۶ :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» هفته چهارم دی ماه ۸۶ :: شنبه ٢٩ دی ۱۳۸٦
» هفته سوم دی ماه ۸۶ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» هفته دوم دی ماه ۸۶ :: پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
» هفته اول دی ماه ۸۶ :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
» هفته چهارم آذر ۸۶ :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» هفته سوم آذر ۸۶ :: دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦
» هفته دوم آذر ۸۶ :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» هفته اول آذر 86 :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
» هفته چهارم آبان ۸۶ :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
» هفته سوم آبان ۸۶ :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٦
» هفته دوم آبان۸۶ :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» هفته اول آبان ۸۶ :: چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
» هفته چهارم مهر ۸۶ :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» هفته سوم مهر ۸۶ :: دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦
» هفته دوم مهر ۱۳۸۶ :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
» هفته اول مهر 86 :: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦
» هفته چهارم شهريور ۸۶ :: شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦
» هفته سوم شهريور ۸۶ :: شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٦
» هفته دوم شهريور ۸۶ :: پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦
» هفته اول شهريور ۸۶ :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» هفته چهارم مرداد ۸۶ :: پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
» هفته سوم مرداد۸۶ :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» دوباره آمدم :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» هفته چهارم تيرماه۸۶ :: پنجشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» هفته سوم تيرماه ۸۶ :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
» هفته دوم تير ماه ۸۶ :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
» هفته اول تير ۸۶ :: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٦
» هفته چهارم خرداد ۸۶ :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» هفته سوم خرداد ۸۶ :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» هفته دوم خرداد ۸۶ :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٦
» هفته اول خرداد 86 :: جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
» هفته 4 اردیبهشت 86 :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هفته سوم ارديبهشت ۸۶ :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هفته دوم ارديبهشت ۸۶ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» هفته اول ارديبهشت ۸۶ :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» هفته چهارم فروزدين ۸۶ :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٦
» هفته سوم فروردين ۸۶ :: شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
» هفته دوم فروردين ۸۶ :: پنجشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٦
» هفته اول فروردين ۸۶ :: پنجشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٦
» هفته آخر اسفند ۸۵ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» هفته سوم اسفند ۸۵ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
» هفته دوم اسفند ۸۵ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» هفته اول اسفند ۸۵ :: جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
» هفته چهارم بهمن ۸۵ :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٥
» هفته سوم بهمن ۸۵ :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» هفته دوم بهمن ۸۵ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» هفته اول بهمن ۸۵ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
» هفته چهارم دی ۸۵ :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» هفته سوم دی ۸۵ :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥
» هفته دوم دی ماه ۸۵ :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» هفته اول دی ۸۵ :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
» شب يلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» هفته چهارم آذر ۸۵ :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٥
» هفته سوم آذر ۸۵ :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» هفته دوم آذر ۸۵ :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥
» هفته اول آذر ۸۵ :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
» هفته چهارم آبان ۸۵ :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳۸٥
» هفته سوم آبان ۸۵ :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
» هفته دوم آبان ۸۵ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٥
» هفته اول آبان ۸۵ :: شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
» هفته چهارم مهر ۸۵ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» هفته سوم مهر ۸۵ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» هفته دوم مهر ۸۵ :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» هفته اول مهر ۸۵ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» هفته چهارم شهريور ۸۵ :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» هفته سوم شهريور ۸۵ :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
» هفته دوم شهريور ۸۵ :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
» هفته اول شهريور ۸۵ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
» هفته چهارم مرداد ۸۵ :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» هفته سوم مرداد ۸۵ :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
» هفته دوم مرداد ۸۵ :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» هفته اول مرداد :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٥
» هفته چهارم تير ماه ۸۵ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥
» هفته سوم تيرماه ۸۵ :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٥
» هفته دوم تیر ماه ۸۵ :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۸٥
» هفته اول تير ۸۵ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» هفته چهارم خرداد :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٥
» هفته سوم خرداد :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» هفته دوم خرداد ۸۵ :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
» هفته اول خرداد ۸۵ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٥
» هفته چهارم ارديبهشت :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» هفته سوم ارديبهشت ۸۵ :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» هفته دوم ارديبهشت ۸۵ :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» هفته اول ارديبهشت :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جشنواره انيميشن :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٥
» فيلم بسازيم :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» فرمانروايان مقدس :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
» اولين خبر... :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» لينک لينک :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» نامه ای از دوردست :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» يادداشتهای روز پنجشنبه :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥
» خبرهای جديد :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» سال نو :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» دروغ ۱۳ ! :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٥
» خستگی... :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥
» بازگشت مولی... :: جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥
» لينکهای سال نو استاد دهستانی :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
» خبر نو :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» سال ساله ۸۵ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳۸٥
» روزهای آخر سال :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤
» چهارشنبه سوری :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» جشن پايان سال شرکت حرکت کليدی :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤
» ۷ سين :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» چه خبر! :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» پايان نامه محمد پور و ديگران :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» قلعه متحرک هوول بصورت ۳۵ ميليمتری :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» آخرين لينکها تا اطلاع بعدی ! :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٤
» قدرت انديشه :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
» گفتنيها! :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» لينکهای استاد دهستانی :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» خ خ خ ب ر :: شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٤
» مجيد ماهيچی رفت :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٤
» آقای عطاريان :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» يک کار گروهی :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» تولد عليدوستی ـ و يک نامه :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٤
» لينک جديد رسيد- استاد دهستانی :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» پرسش و پاسخ ۲ :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
» خ-------ب------ر :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» انيميشن عاشورا! :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳۸٤
» لينکهای جديد :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» لينکهای انيميشنی استاد دهستانی :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٤
» سوال و جواب! :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» خ خ خ خ خ خ خ خ خ ب ب ب ب ر :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» لينکهای جديد استاد دهستانی :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
» پوستر دلاوران خوارزم :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٤
» موفقيت ديگر برای خانه متروک :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» شيدخت معتکف و انيماتورهای بازيگر :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» سارا خليلی و کارهای پايان ترم کلاس طراحی :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» فارغ التحصيل شد :: شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٤
» دلاوران خوارزم ( پهلوانان ) :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» لينکهای جديد از استاد دهستانی :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٤
» پايان از شروع مهم تر است... :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» پايان نامه محمد رضا دوست محمدی :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» بهزاد فراهت از کانادا :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٤
» خبر مثل خ .... :: شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤
» لينکهای جديد استاد دهستانی رسيد :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٤
» امتحان يا جشن پايان دوره :: شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٤
» فرمانروايان مقدس انيميشنی برای بزرگسالان :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٤
» پايان نامه خانبلوکی :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» هپی نيو ير ! :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» خ ب ر :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» تعطيلی شرکت رسانه فرد!!! :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» توديع مدير کودک :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» لينکهای جديد استاد دهستانی :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» برگزيدگان جشنواره فيلم دانش آموختگان هنر :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
» خبر وسرگرمی :: شنبه ۳ دی ۱۳۸٤
» شب يلدا مبارک :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» آخرين توصيه از فائز :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» آشنايی با انيميشن :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» پايان نامه هوشيار :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» استادامير محمد دهستانی ولينکهای با حالش :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» خبر خبر داغ! :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» نمايشگاه پيکسار :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» تن تن و ميلو و اسپيلبرگ! :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» مجيد ماهيچی در ونکوور کانادا :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» آرتميس هوشيار :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» ديدار با برزو رفيعی پور :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» خبرخبر :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٤
» کاردانی انيميشن :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» نيمه های شب... :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» برنامه امتحانات نميسال اول ۸۵-۸۴ :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٤
» جشنواره فيلمهای دانش آموختگان هنر :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» سرم درد گرفت... :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٤
» خدا را شکر :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» اگر ميخواهی دروغت را باور کنند !! :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» علی جهانشاهی از کانادا :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٤
» حرف :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳۸٤
» سلام داغ عليدوستی از ۲۰ ــ درجه ! :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
» بدون شرح :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» ابليس هم می تواند عاشق شود... :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳۸٤
» شايد... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
» افشين سبوکی :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
» صفر درجه... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
» آنکه خيال بافت..آنکه عمل کرد... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳۸٤
» جالب و آموزنده :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤
» کوچولوهای قديمی :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤
» بازيگری :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳۸٤
» خ ب ر :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۸٤
» اقايون وارد نشوند! :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤
» کارهای غير ممکن :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» جشنواره فيلمهای کوتاه :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳۸٤
» خبر فنی ! :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٤
» بوززززززززززززززززززززززززززززززتو :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» دوره کارشناسی انيميشن! :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» روزهای جهانی انيميشن :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٤
» نمای نزديک از انيميشن :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٤
» با حاله! :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٤
» رضا و کارولين ! :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» عيد شما مبارک :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٤
» توجه :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» خ ب ر :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» به همين کوچکی... :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» خ ب ر :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳۸٤
» توشه اصفهان :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» دوره های شبانه! :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» خبر از افشين سبوکی :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۸٤
» انيميشن مستند و رخساره قائم مقامی :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» شکيب از انگلستان :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» خ ب ر :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» صادقيان از نصف جهان :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
» انی ما تور ! :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
» خبر :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٤
» رضا در انگلستان :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٤
» عاشق انيميشن :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» رايان در خانه هنرمندان :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» کيارش زندی :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
» تجمع در د انشگاه هنر ! :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
» گلايه های فرناز خوشبخت! :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٤
» کار کشکی ! :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳۸٤
» مهر آمد :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
» يک حس... :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» ا خ ب ا ر انيميشنی :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
» تبريزم! :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» چه خبرفطيما يثربی :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» کمک :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٤
» ا خ ب ا ر انيميشنی :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» سروش ديانتی ملقب به هری پاتر! :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» فرار............!؟ :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٤
» ضيايی هستم از ايران :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٤
» فائززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٤
» آگهی ما در پيلبان :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٤
» مصاحبه کنکور انيميشن :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٤
» دهم شهریور, کمی آن طرف تر! :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٤
» داور بودن! :: جمعه ٤ شهریور ۱۳۸٤
» چه خبر از کجا ؟ :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٤
» جشن خانه سينما :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» جلسه امروز :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» روز مصاحبه! :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳۸٤
» هديه بهرام :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» نمايشگاه کاريکاتور :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» تشکر بی بهانه :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» استاد عليدوستی و نمره هايش :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٤
» ديدار يک دوست :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٤
» کاشکی... :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٤
» بازديد آزاده قاسمی از حرکت کليدی :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» يادداشت در وبلاگ! :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» دم هوا... :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» بازديد آقای مشيری از پهلوانان :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٤
» امروز... :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» يک نامه بسيار عزيز :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» عاشقان انيميشن :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٤
» ابوالقاسم نظر پور - استوديوی انيميشن خانوادگی :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» خط خطی از کيارش زندی :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» حسين ضيايی از شما دعوت می کند :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» ۱۰ انيميشن در کارتون کلاب ايتاليا :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» کاربرد انيميشن در مالتی مديا و هالک! :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» موفقيت اصغر صفار :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» تحمل بايد کرد :: شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٤
» مسابقه کاريکاتور! :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» کارهای خوب از آدمهای خوب :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» به روز شد :يک وبلاگ انيميشنی از تربيت مدرس :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» سبوکی :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤
» پهلوانان در حال کار :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» کاريکاتور فائز عليدوستی :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤
» گزارش امير باروتيان ازآخرين کار نيک پارک :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٤
» کاريکاتور من :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» دکتر جهان عيسی پور از لندن :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» روز بين التعطيلين! :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» يادداشتهای يک مدير دفتر انيميشنی! :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٤
» سه...دو...يک . حرکت :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٤
» تبريک به سارا خليلی :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٤
» خبری از خانم فيض در پاريس :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» کاربرد انيميشن در مولتی مديا :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» انسی ۲۰۰۵ :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» شکيب و خبرانيميشن تخت جمشيد :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤
» روزهای گرم و طولانی :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
» فيلمنامه نويس :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
» انيماتور ۳ بعدی :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
» دوست داريد !؟ :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
» تا آخر تير فرصت داريد ! :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤
» انيمشن روباه ها! :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» ۷۰ انيميشن برتر دنيا :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» انيما :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» فال قهوه در بيشه ای در اتريش :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» ... :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» مسخ فرزانه دهکردی :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤
» ديدار :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» ضيافت ناهار ... :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» همه شما را دوست دارم ... :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» پايان نامه های تصويب شده... :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» فطيما... :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٤
» جلوه های ويژَه ديجيتال :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٤
» ادامه... :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٤
» خداحافظی... :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
» باخت لذت آور :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
» زرين فام فارغ شد! :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٤
» پيچاقيان از کانادا :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤
» گله ! :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤
» پايان نامه ها - آخرين خبر :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٤
» ۱۱ سال تيتراژ برنامه کودک :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٤
» نمايشگاه نقاشی خانم فائزه فيض :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» يک شواليه ايرانی! :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤
» سحر خان بلوکی :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٤
» استاد عليدوستی :: جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤
» يک سايت :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» کليک نکن !! :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» تن ساحل ۲ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» فال قهوه در هامبورگ! و رفتن خانم سعيدان برای سرو قهوه! :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نياز به انيماتور :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» يک نامه :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» آزمون کارشناسی ارشد انيميشن :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نامه ای از آن ور آب :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مرگ... :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» يک تيم انيميشنی :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بيشه در پراگ :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ارزيابی انيميشن :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ببينيم و ياد بگيريم :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» مردم... :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» خبر از کانادا :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» خود درمانی! :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» کار سخت :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» طراحی کنيم... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» خوابم...انگاری :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» عليدوستی در انسی :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» کلاس کارگاه عروسک سازی :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سوژه از تظر جواد عليزاده ( کاريکاتوريست ) :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٤
» رياست دانشکده سينما :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» شروع از پايان ! :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» کار بوزتو... :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» سوژه يابی از نظر استاد بهرام عظيمی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤
» نتيجه! :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
» نتايج اوليه آزمون کارشناسی ارشد :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» فيلمنامه نويسی۱ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» محمد گلستانی يک دوست انيميشنی :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» همش تقصير بهاره! :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٤
» مايکل دودک :: جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤
» عيدی من ! :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» خبرهای جديد :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۳
» شب چهارشنبه آخر سال :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۳
» سال نو مبارک :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۳
» جايزه اول بخش تيزرهای تبليغاتی :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
» دستتون درد نکنه :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۳
» اختتاميه :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» آخرين خبر! :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳
» سيميا :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» جشنواره پويانمايی :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» برونو بزتو :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» نتايج جشنواره دانشجويی در بخش انيميشن :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۳
» گل سرخي براي محبوبم :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۳
» اختتاميه جشنواره دانشجويی :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۳
» آخرين خبر امروز :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» انيميشن و اينترنت :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» انشالله می بينمتون! :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
» کميته صنفی آسيفا :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۳
» سيميا ۵ :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۳
» سيميا داره مياد :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» فيلمهای بخش انيميشن جشنواره دانشجويی :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۳
» گلپايگانی داور جشنواره دانشجويی :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
» روتوسکپی :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
» پهلوانان مشغول کارند! :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۳
» کار جهانپور در زاگرب :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۳
» استاد دشتبان :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» خبر از شکيب در انگلستان :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۳
» يک غ بزرگ! :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
» امين عابدی از يو اس آ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای عليدوستی ۲ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای معتکف ۲ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای ميرزايی :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای معتکف ۱ :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای عليدوستی :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۳
» سيميای بهرام غروی :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۳
» دنيای وارونه!!! :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳
» کار آخر حسين ضيايی در جشنواره فجر :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳
» پايان نامه دکتری انيميشن در انگلستان :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
» بازديد از خانه انيميشن :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
» سايت مهرداد شيخان :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۳
» انيميشن يک محصول بين المللی :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۳
» شکيب از انگلستان :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۳
» جشنواره انيميشن دبی :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۳
» امتحان بازيگری :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
» جشنواره پويانمايی :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۳
» شيدا! :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳
» فيلمهای حرکت کليدی در جشنواره! :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳
» پيشنهاد لوگوی سيميا :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳
» امتحان و پچ پچها! :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۳
» گل سرخی برای محبوبم... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۳
» امتحانات شروع شد :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳
» فيض از فرانسه :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳
» خانه انيمیشن تهران :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳
» لوگوی جديد سيميا :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳
» کلاس آموزش تونز :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۳
» شروع شد! :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۳
» امتحان کنيد! :: شنبه ٥ دی ۱۳۸۳
» من خرابکار نيستم ! :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳
» يک بازديد دوستانه از يک کار :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳
» يک ۲۰ ديگر برای سارا خليلی :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» جمال اونم از نوع رحمتی :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۳
» برزو رفيعی پور :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۳
» دعوت از کليه دانشجويان انيميشن برای کار :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳
» آموزش برنامه تونز توسط استاد عليدوستی :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۳
» فراخوان برای شماره جديد سيميا :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» سخنرانی گلپايگانی :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» بخش ويژه گروه انيميشن دانشگاه هنر :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» شيوا وزيری :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۳
» تاخير طولانی :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۳
» حميد بهرامی :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳
» فردا خواهد آمد :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۳
» هفته فيلم زاگرب و کلاسها :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۳
» جلسه مطبوعاتی هفته انيميشن زاگرب :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳
» هفته انيميشن زاگرب با کاتالوگ :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۳
» هفته فيلم زاگرب :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۳
» پنجشنبه ۲۱ آبان :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» يک پروژه بزرگ :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» بازيگری برای انيميشن :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» خبر :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۳
» روند توليد فيلمهای انيميشن :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
» حرکت حيوانات :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۳
» عيد شما مبارک :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۳
» لينکهای جديد استاد دهستانی :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۳
» سيميا آماده شد :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» بهرام جواهری از کانادا :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» دعوت از نيک پارک! :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
» يک فيلم :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۳
» مهمانان هفته انيميشن زاگرب :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» يک گزارش کوچولو از فرناز خوشبخت :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» روز انيمشن در تربيت مدرس :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» جادوی کميک استریپ فرانسه :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳
» به بهانه پخش چند سکانس از فیلم اسپریگان توسط استاد دهستانی...کارگردانی :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» يک سايت جالب و هيجان انگيز! :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» مصاحبه مطبوعاتی هفته فيلم زاگرب :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» خانم فائزه فيض شيخ السلام از آن ور آب! :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» يک سايت جالب و هيجان انگيز! :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
» اخبار دهستانی :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۳
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» همايش فيلمهای زاگرب :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» بازيگری...بازيگری :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳
» قدرت درون :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۳
» روز جهانی انيميشن ۷ آبان :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» دوباره اومدم :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» خبر :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» کلاس بازيگری :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» جشنواره ۱۱۰ ثانيه ای( آخرين خبر) :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» تاسيس خانه انيميشن :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» تغيير در روز کلاس دکتر حنايی در خانه انيميشن :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۳
» جمال رحمتی :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳
» لينکهای جديد از استاد دهستانی :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳
» دانشجويان مهمان :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۳
» اينترنت و انيميشن :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳
» سارا خليلی :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۳
» اوه نه...! از مجموعه انيميشنی فکر کنيم ! :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۳
» بابک نظري ازجشنواره کانادا :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۳
» شنبه کلاس برقراره ها!!! :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۳
» رضا يوسف زاده :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۳
» بيخبريم ازجشنواره شرکت نفت :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۳
» جشنواره فيلم ۱۰۰ تا ۱۱۰ ثانيه ای :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۳
» مراسم آغاز سال تحصيلی دانشگاه هنر :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۳
» اثر تبليغات بر فرهنگ جامعه :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
» شنبه برای ورودی های جديد برنامه هست :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳
» ۱۳ گربه روی شيروانی!! :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» آشنايی با دانشکده برای سال اوليها :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۳
» پول برای واحدهای پيش نياز! :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۳
» کيومرث فيروزکوهی... :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳
» وحيد نصيريان و موفقيت ديگر :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۳
» خانم شکيب از انگلستان( به روز شده در۲/۷/۸۳) :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» اصغر صفار :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳
» فرناز خوشبخت :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۳
» نامه باروتيان از آلمان :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
» فرزانه دهکردی و پايان نامه اش :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
» آشنا بشيم با هم :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
» ما بهترين هستيم :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» خبرخبر خبر... :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» يک کار سخت برای امين کاظمی و عباسپور :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۳
» فطيما يثربی و کار او مرگ مرگ! :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۳
» استاد دهستانی و لينکهايش به روز شد۱۶/۶/۸۳ :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
» فائز عليدوستی و خانم جواهريان و راز ارشميدوس! :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۳
» انيميشن قم :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
» سيميا با سيمای جديد! :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
» چه خبر از فاطمه نصيری ! :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳
» ادامه مجموعه زبر و زرنگ :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
» اتمام نگارش فيلمنامه پهلوانان :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۳
» خانه انيميشن اصفهان و ديدار ما! :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۳
» مصاحبه کارشناسی ارشد انيميشن برگزار شد ! :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
» ايلا سليمانی... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
» امير باروتيان به روز شده در ۱۷/۶/۸۳ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۳
» مهرداد شيخان ـانيماتور شاعر :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۳
» برونو بوزتو :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۳
» خاطرات سفر استاد عليدوستی :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۳
» http://www.animatabriz.com/ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۳
» نمره واقعی پايان نامه پاليزدار :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۳
» علی جهانشاهی! :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۳
» دانشجوی سابق! ! :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳
» واقعی بودن قاليچه های پرنده!- واقعيت مثل روياست :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۳
» هرمز فرشی... :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳
» پايان نامه خرگوش! :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۳
» ما استادی بيش نيستیم! :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» فيلم سينمايی کار و انديشه :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۳
» خانه انيميشن اصفهان :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» سينما و انيميشن - يک مجله جديد داره مياد! :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۳
» در کوچه پس کوچه های صبا ... :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۳
» نقش استاد عليدوستی درفيلم سينمايی جمشيد و خورشيد :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳
» استاد عليدوستی :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۳
» فستيوال زاگرب :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۳
» برگزار شد اين آزمون ... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» شرکت حرکت کليدی :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» استاد امير دهستانی :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۳
» ناشکر نيستم :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۳
» ويروسها :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۳
» پايان نامه ها... :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۳
» افتتاح محل جديد دانشگاه هنر! :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۳
» دلخوری نداره :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
» روزهای امتحان :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
» آزمون عجيب! :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
» کار و روزهای گرمی که در راهند :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» پنجشنبه های دوست داشتنی :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۳
» عشق و ازدواج! :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» يک چيز جالب و سايت اخيار انيميشن :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» کارشناسی ارشد انيميشن و نکات ايمنی برای کار عملی! :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» امان از اين زمان :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دير شده!+ نوشته روی ديوار! :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳
» فقط آدم مرده است که... :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
» روزهای جديد :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
» خيلی خوب خيلی قشنگ! :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٢
» مسعود سيد کشميری و پايان نامه :: دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٢
» روز پايان نامه اصغر صفار خوزانی :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
» ليست نمرات دانشجويان انيمیشن :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
» سال نو مبارک...تو تعطيلات کار کنيد:) :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢
» خيلی کارها بايد انجام شود :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
» انتظار :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
» يک کار مشکل!! :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٢
» کلام اول :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
» پيش کلام ! :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٢